Wie heeft met ons te maken

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de centrale overheid. Onder de centrale overheid rekenen we de volgende organen:

  • De organen van het Rijk. Dit zijn de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin.
  • De publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Bijvoorbeeld een kamer van koophandel, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers of openbare universiteit.
  • De organen van de publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganisatie (pbo-organen). Bijvoorbeeld: de Sociaal Economische Raad, product- en bedrijfschappen, Orde van Advocaten.
  • De privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. Bijvoorbeeld: Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden en voogdij-instellingen .

De overheid heeft dus vele gezichten. De ministeries zijn een vertrouwd begrip. Maar de zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en pbo-organen zijn veel minder bekend. Wat zijn dat precies, welke zijn er en in hoeverre vallen deze zbo's en pbo-organen onder de Archiefwet? Op deze vragen geven wij antwoord in ons informatieblad zbo's en pbo-organen .

U kunt om uiteenlopende redenen contact zoeken met een archiefinspectie. Bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft. Of omdat u de inspectie iets wilt melden. Het kan ook zijn dat u een klacht wilt indienen.

Wilt u meer informatie over de overheidsorganen zelf, bezoek dan www.overheid.nl.


Zoeken
Erfgoedinspectie