Monitor 2009-2010 Erfgoedinspectie Archieven

Nieuwsbericht | 03-02-2011

In november van het vorige jaar heeft de Erfgoedinspectie de Monitor 2009-2010 gepubliceerd. De monitor bevat een schat aan gegevens over de staat van het erfgoed in Nederland, voor zover dit binnen het toezicht van de Erfgoedinspectie valt.

De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek dat de Erfgoedinspectie iedere twee jaar uitvoert bij de organisaties waar de Erfgoedinspectie toezicht op houdt. Naast de organisaties van de centrale overheid die archieven vormen en beheren, zijn dat de musea die een rijkscollectie beheren en de gemeenten voor de archeologische vindplaatsen en rijksmonumenten. Dit onderzoek, de monitor, is niet vrijblijvend, maar is onderdeel van het repertoire van de Erfgoedinspectie. Organisaties zijn verplicht de bij de monitor behorende vragenlijst in te vullen en de vragen naar waarheid te beantwoorden. De respons is dan ook hoog en de uitkomsten van het onderzoek zijn over het algemeen representatief. Waarbij overigens wel bedacht moet worden dat organisaties de vragen zelf beantwoorden en zichzelf beoordelen.

Voor wat betreft de uitkomsten van de monitor Archieven zijn er voor 15 onderwerpen en indicatoren tabellen en grafieken opgenomen, variërend van personeel tot selectielijsten. De cijfers in deze tabellen en grafieken hebben betrekking op 237 organisaties. Deze vormen het leeuwendeel van de organisaties die binnen de centrale overheid onder de Archiefwet vallen. 
De Monitor 2009-2010 levert een aantal verrassende uitkomsten op. Belangrijke indicatoren voor de naleving van de Archiefwet zijn bijvoorbeeld de beheersregels, het bestandsoverzicht en de selectielijst. Iedere zorgdrager wordt, naast de wettelijke verplichting, vanuit het oogpunt van een goede informatiehuishouding geacht aan deze regels te voldoen. Een organisatie moet toch willen weten welke archieven er beheerd worden en wat de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn. Er zijn nu meer zorgdragers dan ooit die over beheersregels, een bestandsoverzicht en een selectielijst beschikken. Het percentage met respectievelijk 62%, 60% en 66% blijft echter toch te ver achter bij de beoogde 100%. Reden voor de Erfgoedinspectie om nog meer in te zetten op de naleving van deze regels. Positief is dat steeds meer organisaties inzetten op een of andere vorm van kwaliteitszorg, audits of control. Dit ondanks het feit dat pas met het van kracht worden van de Archiefregeling van een wettelijke verplichting op dit gebied sprake is.

Dit zijn een paar voorbeelden van Archieven, maar de Monitor 2009-2010 geeft ook een goede inleiding op de andere domeinen van de Erfgoedinspectie: Collecties en Monumenten en Archeologie. De Monitor 2009-2010 is breed verspreid, ook onder alle zorgdragers, en is de website van de Erfgoedinspectie te downloaden.


Zoeken
Erfgoedinspectie