Jaarwerkprogramma 2012: Project Archiefvisie en archieftoezicht

Nieuwsbericht | 07-02-2012

De Erfgoedinspectie wordt nauw betrokken bij de (plannen voor de) uitvoering van de Archiefvisie, die in juni 2011 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Hierbij wil ze onder meer bereiken dat de Archiefwet 1995 beter aan de eisen van een informatiegestuurde, digitale overheid voldoet.

Een van de verbeterpunten betreft de onduidelijkheid bij zorgdragers over de invulling van de verantwoordelijkheid voor het beheer van gegevens bij uitbesteding van overheidstaken. Ook is vaak niet helder welke digitale gegevens als archiefbescheiden moeten worden beheerd. De Erfgoedinspectie is van mening dat er een gezamenlijk standpunt moet komen over de invulling van het begrip archiefbescheiden en over de reikwijdte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.

De Archiefvisie gaat ook over de inrichting van het toezicht. Dit is het tweede thema waarop de Erfgoedinspectie zich actief wil richten. Een herbezinning over methodiek en aanpak van het toezicht is nodig geworden door ontwikkelingen als de kabinetsvisies op toezicht en de Wet revitalisering generiek toezicht. De Erfgoedinspectie heeft in 2011 geanticipeerd op dit programmaonderdeel door haar visie op archieftoezicht te herformuleren.
De visie wordt afgestemd met de ‘ketenpartners’ van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), met BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en met de toezichthouders voor archieven op provinciaal en lokaal niveau. Naast de Toezichtsvisie worden in 2012 enige andere instrumenten opgeleverd, die daaraan ten grondslag liggen, zoals een toetsingskader voor het toezicht en een doelgroepenanalyse. De doelgroepenanalyse maakt gebruik van een geactualiseerd overzicht van alle zorgdragers die onder het toezicht van de Erfgoedinspectie vallen. Dit overzicht wordt in 2012 gepubliceerd op onze website.


Zoeken
Erfgoedinspectie